RSS

MC Manten Jawa / MC Manten Limrah (lenggah)

MANTEN HIJAU1. Atur Cecala

Assalamu’alaikum wr.wb

Mugi sih wilasa,pangayoman,berkah saha kanugrahan dalem Gusti Ingkang Maha Kamisesa Bawana,tansah karentahna tumrap kula saha panjenengan sedaya samenika sarta ing salaminipun.

Nuwun ,panjenenganipun para tamu ingkang minulya,minangka panatacara ing adicara pahargyan dhauping penganten ing siang punika,keparenga langkung rumiyin kula ngunjukaken puji syukur ing ngabyantara Dalem Gusti,inggih Pangeran Allah SWT,dene awit saking gunging pangayoman,kula saha panjenengan sedaya ing wanci menika sampun kaparengaken lenggah ing pasamuan menika kanti wilujeng nir ing sambekala.

Saklajengipunn minangka cecala,keparenga kula ngaturaken rantaman urutating titi laksana adicara ing pahargya wanci menika,mekaten.

 1. Atur pambuka
 2. Atur Pambagyoharjo saking ingkang hamengku gati,katur para tamu.
 3. Atur Tanggap Sabda saking Bapak Ibu Besan
 4. Sabdatama
 5. Panutup

Mekaten para rawuh,menggah urutaning titilaksana adicara ing pahargyan siang punika,saklajengipun sarwi nengga samektaning samudayanipun kaparenggaken mrayogekaken lenggah panjenengan sedaya sawetawis sinambi imbal pangandika saha midhangetaken gending-gending ingkang badhe katur.Sumangga nuwun.

(setelah itu diperdengarkan gending-gending  kira-kira 5 -10 menit dan kalau penganten sudah siap MC segera melanjutkan acara mempersilakan penganten menuju ke tempat resepsi.

Nuwun panjenenganipun para tamu ingkang satuhu kinurmatan,keparenga atur uninga bilih penganten sarimbit sampun paripurna angenipun ngrasuk busana,bapak ibunipun saha para pangombyong ugi sampun samekto,ingkang menika kanthi binarung ungeling gendhing lancaran bindri laras slendro pt. sanga,penganten sarimbit menapa dene para pangiring badhe satata rakit wonten ing sak ngajenging sasana pawiwahan.Dhumateng ingkang piniji nglarabaken penganten kula sumanggaaken.Sumangga.

-manten saha bapak ibunipun kekalih sampun paripurna satata rakit

-mc ngajengaken adicara

Para rawuh,penganten sarimbit ,bapak ibunipun kekalih menapa dene para pangiring sampun paripurna angenipun satata rakit,sakedhap malih badhe kairing lumarab ing ngarsa panjenengan sedaya,Ingkang menika kanthi binarung ungeling Ladrang Penganten laras Pelog pt. barang,penganten sarimbit badhe lemebet wonten ing sasana wiwaha.angelnggahi dampar rinengga.Dhumateng para tamu mbok bilih wonten keparengipun paring pangestu dhumateng penganten kasumanggakaken.Nuwun.

PURWAKANING ADICARA

Panjenenganipun para pinisepuh ingkang satuhu dahat kinurmatan,para tamu ingkang minulya.

Penganten sarimbit sampun anglengahi sasana rinengga,kaapit bapak ibunipun kekalih,wekdal sampun dumugi sarta samudayanipun sampun samekta,ingkang menika mugi wonten keparengipun pahargya dhauping penganten nakjeng Rara Dra.Titik Parwati putrs putrinipun Bapak Drs.Sukirna sekaliyan ingkang pidalem wonten ing Jogokaryan MJ III/464 Ngayogyakarta kaliyan Bagus Ir.Sumitra Hadi putra kanungipun bapak Wiryodirjo ingkang pidalem wonten ing Sumberan Tamantirto Kasihan Bantul wontenb ing wekdal siang punika ,kawiwitan.

Amrih kaleksananing pahargyan menika,purwa,madya,wasana tansah manggih gangsar nir ing sakara-kara, sumangga sami dipun buka sarana dedonga miturut agami saha kapitadhosan kula panjenengan sedaya,dene ingkang ngrasuk agami islam,kula dherekaken ambuka kanthi waosan bassmallah.Matur nuwun.

ATUR PAMBAGYOHARJO

Panjenenganipun para tamu kakung saha putri ingkang tuhu winantu ing pakurmatan,ngancik adicara ingkang angka kalih inggih menika atur pambagyo harjo saking panjenenganipun Bapak Drs.Sukirno sekalian inggih ingkang hamengku gati katur para tamu, ingkang badhe dipun salirani dening panjenenganipun bapak R.Hadi Prayitna S,H. Dhumateng panjenenganipun bapak R.Hadi Prayitna,Sumangga,saha dhumateng panjeneganipun bapak Drs.Sukirna sekalian kersaa hanjajari..Sumangga, nuwun.

Para rawuh ingkang kinurmatan,mekaten menggah atur pambagyoharjo saking panjenenganipun bapak Drs.Sukirno sekaliyan katur para lenggah,ingkang dipun salirani dening panjenenganipun Bapak Raden Hadi Prayitno,S.H sampun paripurna,dhumateng panjenenganipun bapak R.Hadi Prayitno,S,H kaaturaken gunging panuwun.

Saklajengipun dhumateng panjenenganipun para tamu kasuwun mrayogekaken  lenggah panjenengan sedaya, saha mbok bilih mangke sampun wonten lumadhosing pasugatan,kersaa tumuli hangresepi kanthi suka gembiraning manah,sinambi midhangetaken atur pasugatan gendhing2 ingkang badhe katur lumantar pita swara utawi cassete.

Para tamu,hanyarengi para tamu hangresepi atur pasugatan unjukan saha dhaharan ingkang kaaturaken,wontena keparengipun panjenenganipun bapak Drs.Sukirno sekaliyan ngaturaken pasugatan lelangen beksan gagrag ngayogyakarta ingkang winastan lelangen beksan golek surungdhayung,minangka atur pakurmatan saha mangayubagya awit saking rawuh panjenegan sedaya.Dene ingkang badhe sami nindakaken inggih menika sedherek nani saha sedherek nuri,sugeng hamriksani,sumangga.

Nuwun,panjenenganipun para tamu kakung saha putri ingkang tuhu kinurmatan,anyarengi para tamu hanggresepi atur pasugatan unjukan saha dhaharan,saha mriksani atur pasugatan lelangen beksan golek surung dayung ,wontena keparengipun adicara pahargyan menika kalajengaken.Ngancik adicara ingkang angka tiga,kasuwun paringipun tanggap wacana saking panjeneganipun bapak Wiryodirjo,inggih bapak ibu besan ingkang badhe dipun salirani dening panjenenganipun bapak Suwardi,S.Pd.Dhumateng panjenganipun bapak Sumardi,.SPd,sumangga saha Dhumateng panjenenganipun Bapak Wiryodirjo sekalian kersaa hanjajari,nuwun.

Para tamu kakung saha putri ingkang winantu ing pakurmatan,mekaten menggah Tanggap Sabda saking panjenenganipun Bapak Wiryodirjo sekalian ingkang sampun dipun salirani dening panjenenganipun Bapak Suwardi,S.Pd sampun paripurna.Dhumateng panjenenganipun bapak Suwardi,S.Pd saha Bapak Wiryodirjo sekalian kaaturaken agunging panuwun.

Nuwun panjenenganipun para tamu ingkang tansah sinungga ing pakurmatan,senajan wekdhal sampun ndungkap siang,namung panjenenganipun para tamu taksih kasuwun nglajengaken paringipun doa pangestu dhateng penganten,mrayogekaken lenggah panjenengan sedaya,saha mbok bilih mangke sampun wonten lumadhosing pasugatan kasuwun tumuli hangresepi kanthi suka gembiraning manah,mboten perlu nengga kula aturi malih,sedaya menika inggih namung rancaging panindhak.

Panjenenganipun para lenggah ingkang kinurmatan,anyarengi panjenengan hangresepi atur pasugatan,kagem nyumpeni wekdhal kepareng adicara pahargyan ing wekdhal menika kalajengaken,ndungkap titilaksana adicara ingkang kaping sekawan,penganten sarimbit badhe kasuwunaken wejangan saking panjenenganipun bapak K.H.Djaffar Sidiq,minangka kagem sangu lumebet ing bebrayan enggal.Dhumateng Bapak K.H.Djafar Sidiq wekdhal kula aturaken.Sumangga.

Pararawuh ingkang minulya,mekaten menggah paringipun wejangan saking panjenenganipun Bapak K.H.Djaffar Sidiq dhateng penganten sarimbit sampun pari purna.Mugi-mugi kanthi paringipun wejangan kala wau,saestu handayani dateng sugengipun penganten samangke,tansah pinayungan ing berkah Dalem Gusti,manggih ayom-ayem,tata-tentrem,begja-mulya sapangandhap sakpanginggilipun.Wasana saget kadumugen gegayuhanipun dados keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah.Dhateng Bapak K.H Djaffar Sidiq kaaturaken sanget genging panuwun.

Para tamu ingkang satuhu dahat kinurmatan,paripurna wejangan saking panjenenganipun Bapak K.H.Djaffar Sidiq,keparenga dhumateng para tamu mrayogekaken angenipun sami lenggah saha hangresepi atur pasugatan ingkang badhe kaaturaken inggih menika atur pasugatan dhahar kembul saha mriksani lelangen beksan karonsih ingkang badhe katindakaken dening nakmas Stefanus saha Nakjeng Hargi Sundari,Sumangga, sugeng hamriksani.

Nuwun Panjenengan Dalem para luhur,panjenenganipun para tamu ingkang kinurmatan,kados sampun kadumugen angenipun para tamu hangresepi atur pasugatan dhahar kembul saha mriksani beksan karonsih,ingkang menika lumaksananing adicara pahargyan ing wekdal menika sampun ndungkap ing paripurna,namung kantun titilaksana adicara ingkang pungkasan inggih menika adicara panutup,namung sakderengipun adicara panutup katindhakaken,wontena keparengipun panjenenganipun Bapak Drs Sukirno sekalian langkung rumiyin ngaturaken

 • ingkang kaping kalih ngaturaken sewu-sewu atur agunging panuwun dhumateng para tamu ingkang sampun kepareng hangestreni lumaksananing adicara pahargya ing wekdal siang menika ngantos dumugi ing paripurna
 • kaping tiga ing mbok bilih salebeting adicara  pahargya menika kathah pinanggih bab-bab ingkang nguciwani,panjenenganipun bapak Drs.Sukirno sekaliyan saha sedaya kulawangsa  hamung tansah anyenyadong lumunturing pangaksama.

Saklajengipun senajan rawuh panjenengan sedaya wonten ing wekdal menika sampun dados cihna,paring pangestu dumatheng penganten sarimbit,ewa semanten penganten kekalih tasih gungan,keparenga panjenenganipun para tamu paring pangestu  sacara mirunggan kanthi jawat asta saha paring sabda dhateng penganten saha bapak ibunipun kekalih ingkang badhe ngrumiyini cumawis ing sakngajenging pintuning sasana pahargyan sinambi nguntabaken kundur panjenengan sedaya

Minangka panutup sumangga sami sesarengan manungku puja ,ndedonga kanthi ngeningaken cipto,ndedonga miturut agami saha kapitadosan kula saha panjenengan sedaya.Dhateng para tamu ingkang ngrasuk agami islam kula derekakken ndedonga kanthi waosan hamdallah.Alhamdulillahi robil alamin.

Pungkasaning atur kula ingkang minangka panata titilaksitaning adilih kathah pinanggih kathak kalepatan saha kekiranganipun kula namung anyenyadong lumunturing samudra ing pangaksami.Nderekakken sugeng kundur,sugeng pepisahan mugya rahayu ingkang tansah pinanggih.

Nuwun, nuwun, maturnuwun.

Wassalamu’alaikum wr.wb

 

 

 

 

Posted by on 1 July 2013 in MC Jawa

Leave a comment

MC Manten Jawa (Adicara Adat)

MC Manten Jawa (Adicara Adat)

Berikut ini akan kami berikan contoh naskah sederhana mengenai acara adat temanten jawa, naskah ini hanya naskah sederhana yang masih jauh dari “baik/pas/wangun/mantab”, saya hanya berharap bagi teman-teman pecinta budaya jawa khususnya yang mengeluti dunia mc jawa.Saya berharap teman-teman mampu untuk mengembangkan menjadi sebuah naskah yang bagus yang menarik dan mampu memikat hati siapa saja yang mendengarkannya.

1. PANGGIHING TEMANTEN

Wus dumugi wahyaning mangsakala dumawahing kodrat saking panguwasaning Gusti ingkang murbeng dumadi, nalika samana ana titahing gusti ingkang asipat jalu tanapi wanodya,ingkang sampun sumedya netepi jejering agesang , ngancik wonten ing alan madya ,hamestuti ila-ila ujaring para kina ingkang tansah cinandhi ing angkasa, jinempana ing maruta sarta nulad marang edi endahing budaya tulus.

Nalika samana sriatmaja pinangantyan sampun siyaga hanetepi tumapaking tata upacara adat widi widana ingkang sampun sinengker wonten ing tlatah ngayogyakarta ingkang winastan tata upacara panggih.Punapa ta werdinipun adat? Adat hamengku werdi tata cara, widhi hamengku werdi gusti,wondenene dana hamengku werdi paweweh.Dados adat widhi widhana hamengku werdi tata cara paringipun gusti ingkang linagkung, laju panapa ta werdinipun panggih?Panggih hamengku werdi pangudi gambuhing penggalih, mila datan mokal senajan kang sajuga jejering priya,kang sawiji jejering wanodya, lamun sampun manunggaling cipta rasa lan karsa, mugya dados sarana marganing mulya.

Kawistara kumlawe astane sri atmaja pinangnatyan hangaturaken pambalanging gantal ingkang winastan gondang kasih gondang tutur,Punapa ta wujud sarta werdining gantal ingkang kinarya sarana bebalanganing sri atmaja pinangantyan sarimbit?Pranyata gantal dumados saking suruh ingkan tinagsulan lawe wenang awarna seta ingkanghamengku werdi sinandi lamun jinarwi setunggal mring setunggalipun.

Suruh hamengku suraos sumurupa ning kawruh,tambah ing kadewasan sama tanggap sasmita tanggap swasana,werdining suruh senajan ta beda lumah lawan kurepe lamun  ginigit pada ing raose,hamengku pralampita,senajan kang sajuga jejering priya kang sawiji jejering wanodya,lamun  sampun manunggaling cipta rasa lan karsa mugya kewala dados sarana marganing mulya.Tinangsulan lawe wenang awarna seta hamengku pralampita muga denira wis tinangsulan ing akrami, kaiket dening prasedya luhur,mugi denira mbangun brayan datan nalisir saking angger unggering kautaman.

Purna bebalangan gantal ,kawistara sriatmaja pinangantyan kakung hamrepeki antiga cinaket ing bokor kencana minangka wadhaing sekar setaman.Katon kambang-kambang kumambang sekar tri warna ,mawar mlati dalasan kanthil.Hamengku suraos winawaring tembung manis lumantar kedhaling lathi mugya dadya tuntunan ingkang hanggung kumantil-kantil ing pandoming netra tumameng ing tuntunging nala.Pindaning gulu bengawan weteng segara,sarwa sarwi hamung ngemot luhuring kautaman.

Kawistara antiga tinapak ing pada,pecah sanalika..Daya-daya sri atmaja pinangantyan putri tindak jengku konjem pratiwi sarwi sumembah dumateng ingkang garwa,paripurna denira sumembah,sri atmaja pinangantyan putri hamijiki samparanipun ingkan raka,pinangka pralampita,hangicali salwiring sukerta,tulus mulya manggih raharja.

Sri atmaja pinangantyan sarimbit sampunjajar sumandhing wonten ing luhuring pasangan linambaran roning pisang raja,pasemone yekti dhaupira sri atmaja pinangantyan wus pinasti dadi pasanganira kang hanggung kinudang -kudang bangkit mandireng pribadi,winimbuh ing kawibawan lir jejering narendratama.

Paripurna sri atmaja hanetepi adicara adat wonten ing wiwaraning panti pahargyan, samangke kawistara sampun jajar sumandhing sarwi sinengemban sindur dening ingkang rama.pralampita bilih dhauping sriatmaja pinangantyan sampun tinuntun deningnreh kautaman,mugya smangke datan nalisir saking ungger unggering kautaman.Sri atmaja saklajengipu badhe humarak sowan lumarap tumuju wonten ing samadyaning panti pahargyan.

>>>>>>Setelah selesai upacara adat di gerbang tempat resepsi,selanjutnya temanten berjalan menuju kedalam gedung resepsi untuk menjalankan acara adat selanjutnya,dalam perjalanan menuju tempat pelaminan ini,mc juga harus “nyandra” temanten agar tidak sepi dan lebih khidmat acaranya..(bersambung panyandra temanten menuju pelaminan)

 

Posted by on 13 March 2013 in Budaya Jawa

Leave a comment

MC Manten Prasmanan

MC Manten Prasmanan

IMG_2091Saat ini upacara pernikahan adat jawa sudah sedikit mulai mengalami pergeseran,bukan semata pada acara adatnya saja akan tetapi juga dengan pelaksaan acara itu sendiri.Orang mulai berpikir simpel,yang pentung acara berjalan dengan lancar.Sudah jarang yang berpikir “njlimet” mengenai jalannya acara,sebagian mereka ingin yang “simpel-simpel” saja tanpa mau dipusingkan dengan acara jawa yang katanya “marai mumet” tadi.

Dengan bergesernya acara,maka mau tidak mau seorang MC pun harus mau menyesuaikan diri dengan keadaan ini,sekarang ini acara pahargyan manten lebih banyak dilaksanakan dengan cara prasmanan/standing party.Dan berikut ini akan kami berikan contoh sederhana naskah Mc Manten Prasmanan.Untuk dapatkah naskah itu silakan klik disini

 

Posted by on 5 March 2013 in MC Jawa

Leave a comment

PASRAH PANAMPINING LAMARAN

PASRAH PANAMPINING LAMARAN

Nuwun kawula nuwun

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Dhumateng panjenenganipun para pepundhen,para sesepuh saha pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman ingkang satuhu pantes pinundhi,para duta saraya saking calon kadhang besan ingkang pantes kinurmatan,para lenggah kakung putrid ingkang pantes sinudarsana,para kadang wreda mudha ungkang tansah winantu ing suka basuki.

Mradapa awit saking keparengipun keluarga ingkang hamengku karsa,kula ingkang kapitedhan sinaraya jejeri minangka pambyawara wonten ing adicara pasrah panampining lamaran saha upakarti kagem jangkeping salaki rabi.

Sakderengipun kula ngaturaken urut reroncening adicara ingkang sampun rinancang dening kulawangsa,langkung rumiyin sumangga sami kawula dherekaken manungku puja saha puji pangastuti wonten ngarsanipun gusti ingkang murbeng dumadi hanenggih Allah Ilahi Rabbi,karana agunging barokah saha rahmat ingkang sampun rumentah dhumateng panjenengan sedaya dalasan pribadi kawula,sarta mugi lumaksananing adicara wonten ing ri kalenggahan punika saking purwa,madya lan wusana,tansah lumampah kanti wilujeng nir baya kali sing rubedha.

Sangyaning para tamu kakung putrid ingkang minulya,kepareng pambyawara murwani lekasing sedya pahargyan ing kalenggahan punika kanthi hangaturaken rantamaning adicara ingkang sampun rinantam dening para kulawangsa.

 1. Pambuka
 2. Atur Pambagyaharja
 3. Wedharing pangandikan Pasrah
 4. Wedharing pangandikan panampi

Lan adicara pahargyan wonten ing ri kalenggahan punika badhe dipun purnani ing mbok bilih sampun wonten sasmita saking kulawangsa ingkang jejeri minangka paranpara.Mekaten sangyaning para rawuh menggah rantmaning adicara pasrah panampining sarana saha upakarti wonten ing kalenggahan punika,mila awit saking punika mugi wonten suka lilaning penggalih,dumateng para rawuh kaung putrid ingkang minulya,tansah kasuwun lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih ngantos dumugi paripurnaning gati.

 

Nuwun…Nuwun…Maturnuwun.

 

Tuladha Pranatacara Badhe Pambagyaharja Pahargyan Lamaran

Para lenggah kakung sumawana putrid ingkang satuhu kinurmatan,bombing ing galih keluarga ingkang hamengku gati hanampi rawuhipun para tamu kakung putrid ingkang minulya,langkung-langkung rawuhipun para duta saraya saking calon kadang besan sutresna.Estining galih ingkang hamengku gati badhe hangaturaken raos suka ebahing manah binggah henenggih atur pambagyaharja wonten ngarsa panjenengan sedaya,ananging kadaya saking bombing birawaning manah ingkang mboten saged ginambaraken ing mriki,saengga angenipun badhe matur mboten saged kawios wijiling lesan,ukara ingkang dipun rumpaka namung kandeg ing samadyaning jangga,pramila ingkang hamengku karsa laju nyraya dumateng panjenengannipun Bp………….kinen ngaturaken atur pambagyaharja minangka sulih saliranipun ingkang hamengku karsa,sasana saha pandaya swara kasumanggaaken,Nuwun.

 

Tuladha Pranatacara Badhe Atur Pasrah Lamaran

Terwaca cetha,kaduk ruruh hangarah prana wedharing pangandikan saking panjenenganipun Bp………….ingkang minangka sulihing salira saking panjenenganipun Bp……………(calon kadhang besan).Paripurna wedharing atur pambagya harja,kita rumpak titi laksana adicara ingkang saklajengipun nuninggih wedharing atur pangandikan saking calon kadhang besan,winastan pangandikan pasrah,dhumateng panjenenganipun Bp………….ingkang minangka sulih saliranipun calon kadang besan sutresna kasumanggakaken,sumangga nun nuwun.

 

Tuladha pranatacara badhe atur panampi

Mekaten sangyaning para tamu kakung putri ingkang minulya,menggah wedharing pangandikan saking calon kadang besan ingkang sampun kaaturaken kanti terwaca,wijang wijiling pangandika saengga datan wonten ingkang karampit,ngaturaken sewu-sewu atur agunging panuwun dhumateng Bp………………….Kita rumpaka titi laksana lampahing adicara ingkang saklajengipun nun inggih wedharing panampi dening keluarga ingkang hamengku karsa,dumatheng Bp…………….kasumanggaaken,nun nuwun

Tuladha Pranatacara Badhe Purnaning Gati

Sangyaning para tamu kakung putri ingkang minulya,rantamaning adicara pasrah panampining sarana miwah upakarti wonten ing kalenggahan punika sampun kalampahan kanthi wilujeng nir baya kalis sing sambekala,pramila atur puji saha syukur saestu tansah kita kunjukaken dhumateng ngarsanipun Gusti ingkang maha kawasa,karana rantamaning adicara sampun kalampahan,pramila ndungkap adicara ingkang saklajengipun nun inggih purnaning adicara,ananging sakderengipun adicara ing kalenggahan punika kita purnani,sepisan malih keluarga ingkang hamengku gati lumantar pribadi kawula saestu ngaturaken atur ganging panuwun ingkang tanpam pepindhan awit saking rawuhipun para tamu kakung putri ingkang minulya,lan ing mbok bilih kathah pinanggih kalepatan  anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya saengga nuwuhaken kirang reraning penggalih pramila,keluarga ingkang hamengku karsa namung saged nyuwun lumunturing samudra ing pangaksama,mandapipun pribadi kawula inkang kapiji minangka pambyawara ing mbok bilih anggen kawula nderekaken lumaksananing adicara punika kathah  pinanggih kalepatan,klenta klentu ing atur,kirang suba sita,kirang trapsila,kirang ing suba sita,pramila pribadi kawula namung saged nyuwun agunging pangaksama.Sumangga adicara punika kita purnani kanthi waosan hamdallah..Ing wasana nderekaken sugeng kundur mugya rahayu ingkang tansah pinanggih.

Nuwun nuwun maturnuwun

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

 

Posted by on 18 September 2012 in MC Jawa

Leave a comment

Tags:

PASRAH LAMARAN

PASRAH LAMARAN

Assalamu’alaikum wr.wb.

 • Panjenenganipun para pepundhen para sepuh pinisepuh ingkang pantes pinundhi
 • Para pangemban pangembaning praja ingkang hanggung mastuti dumatheng pepoyaning kautaman ingkang satuhu pantes pinundhi
 • Para kadang wreda muda ingkang tansah manggih bagyo mulyo
 • Para tamu kakung sumawana putri ingkang tansah winantu ing suko basuki

Tinarbuka keparenga langkung rumiyin sami ngaturaken puja lan puji syukur wonten ngarsa dalem gusti ingkang maha kawasa hanenggih alloh swt,awit saking barokah saha rohmatipun ingkang tansah kaparingaken dumateng panjenengan sedaya dalasan kawulo,saengga wonten ing ri kalenggahan punika kula lan panjenengan sedaya pinarengaken kempal manunggal kanthi manggih katentreman,kabagyan,saha kabagaswarassan,sarta mugi lumaksananing adicara wonten ing ri kalenggahan punika tansah lumampah kanthi wilujeng nir baya kali sing rubedha.sinawung  raos syukur ing ngajeng keparenga kulo badhe ngaturaken wigatosing gati pisowan kawula sakadang.

Nun inggih kepareng matur maligi panjenenganipun bp. …………..sekalian garwa ingkang hamengku gati.

Kula pinangka sulih saliranipun bp. …………..sekalian,ingkang sepisan kepareng ngaturaken salam taklim mugi katur wonten ngarsa panjenengan sekalian sumrambahipun dumatheng para brayat agung.wondene wigatosing pisowan kawula sakadhang nun inggih saperlu ngaturaken wudharing gantha babaring sedya.nun inggih du king nguni antawisipun bp……………saha bp………….sampun ngadahi setungaling pirembagan,ingkang ing antawisipun inggih punika badhe ngraketaken agenipun sami kekadhangan kanthi sarana badhe bebesanan,gegandhengan sampun pinanggih golong giliging pirembagan pramila panjenenganipun bp………….paring dawuh dhumateng kawulo,wonten ing kalenggahan punika saperlu ngaturaken sawetawis sarana dalasan upokarti kagem jangkeping tatacara palakrami,midherek adat widi lan widana ingkang sampun lumampah.

Nun inggih kulo aturaken iing mriki ingkang badhe kaaturaken wonten ngarsanipun bp………sekalian

a)      Sanggan saha majemuk ingkang sampun wontn wujudipun kanthi pangajabing sedya dadoso sarana sahing sesanggeman miwah racketing kekadhangan satemah mbotn saget pisah salami-laminipun.

b)      Kasoking katresnan bp………..sekalian dhumateng bp………sekalian garwa ing mriki badhe ngaturaken malih ageman  kagem badhe pinangantyan putrid.

c)       Mboten kekilapan  bp…………sekalian ugi ngaturaken redana ingkang awujud arta ingkang kathahipun kalih yuta (hanya contoh).ing pangajab mugi-mugi saget kagem ngenteng-ngentengi agenipun badhe wiwaha siwi ing samangkenipun.

d)      Dll…………………(disebutkan sesuai dengan barang bawaan)

Among panyuwunipun bp……….sekalian mugi kepareng anak kulo pinangantyan samangke kadaupaken midherek satataning agami islam saha midherek adat widi widana ingkang sampun lumampah wonten ing tlatah mriki.

Hambok bilih aggenipun bp…………ngaturaken sarana lan upokarti taksih kaangep kirang ing sampurno,pramila wonten ing kalenggahan punika saestu namung saget nyuwun lumunturing samudra ing pangaksami,sedya kabekto saking kawontenan ingkang namung sarwa prasaja.

Minangka pepuntoning atur kulo minangka sulih saliranipun bp…………..ing mbok bilih anggen kawulo matur  saestu katha pinanggih kalepatan saha klenta klentining atur,kirang trapsila malah kepara kirang ing subasita,pribadi kulo namung saget nyuwun gunging samudra ing pangaksami.

Lan ing mbok bilih adicara samangke sampun ndungkap ing pari purna kulo badhe nyuwun pamit medal pasilan,namung kemawon kulo tansah nyuwun tambahing pujo puji mugyo rahayu ingkang sami pinanggih,

Akhiring atur kulo wassalamu’alaikum wr.wb.

 

 

Posted by on 17 September 2012 in MC Jawa

Leave a comment

Tags:

MC JAWA (Masrahaken Temanten)

MC JAWA (Masrahaken Temanten)

Sakwetawis punika badhe kawula aturaken contoh-cintoh ringkes paring sambutan/pangandikan ingkang mugi – mugi kemawon samangke wonten manfaatipun dhumateng para sanak kadhang sutresna kabudayan jawi.menika naming sakwetawis contoh ringkes kemawon,wondene cak-cakanipun mbeten kedhah sami,saged dipun tambahi punapa dene dipun kurangi,nyawang swasana kemawon,utawi winastan “situasional”.

 1. A.      Contoh ringkes : masrahaken temanten

Assalamu’alaikum wr.wb.

(bisa didahului dengan baca ayat – ayat qur’an atau bisa langsung ngendiko)

 • Dhumateng panjenenganipun para pepundhen para sepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumatheng pepoyaning kautaman ingkang satuhu pantes pinundhi.
 • Para pangemban pangembating praja satriyaning nagari ingkang minangka pandham pandhoming para kawula dasih ingkang tansah sinuba ing pakurmatan.
 • Para alim ulama ingkang rinten ndalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning illahi ,minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi
 • Panjenenganipun Bp. …………………….sekalian garwa saha mandhapipun dhumateng sedaya kolawangsa ingkang satuhu bagya mulya
 • Para tamu kakung sumawana putri,para kadang wredha mudha ingkang tansah winantu ing suka basuki

 

Sakderenipun kawulo matur,wonten ing mriki kawulo nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami awit sampun kuma wanton ngempil kamardikan panjenengan ingkang nembe sami wawan pangandikan,awit wonten ing kalenggahan punika kawulo piniji matur minangka sulih saliranipun bp . ………sekalian.

Sumangga langkung rumiyin kulo panjenengan sedaya kulo dherekaken sami manungku puja puji pangastuti wonten ngarsanipun gusti ingkang murbeng dumadhi injih alloh illahi robbi,karana agunging barokah saha rahmat ingkang sampun rumentah dhumateng panjenengan sedaya dalasan kawula,lan sarta mugi lumaksananing adicara wonten ing kalenggahan punika saking purwa madya wusana,mugya tansah lumampah kanthi wilujeng nir baya kali sing rubedha.

Para bapak,ibu sangyaning para rawuh ingkang satuhu pantes pinundhi.

Saklajengipun wonten ing mriki kulo badhe ngaturaken wudharing gantha,babaring sedya pisowan kula sakadhang.ingkang sepisan kulo awit asmanipun kel.bp . …………………mboten kesupen ngaturaken salam taklim saha sembah sungkem mugi kunjuk dhumateng ngarsanipun para pepundhen saha para sepuh pinisepuh ing wewengkon kampung mriki.

Saklajengipun,ingkang dados wigatosing pisowan kawulo saha para kadhang inggih puniko badhe ngaturaken anak kulo sri atmaja pinangantyan sekalian.sumangga sakmangkenipun anggenipun badhe paring wewarah saha pangula wenthah,awit anak kulo temanten kakung/putri punika sakyektosipun panci takseh timur,takseh kirang pono ing babagan ilmu gesang wonten ing madyaning pasrawungan agung.pramila wonten kalenggahan puniko kulo pasrahaken dhumateng bp…………sekalian.

Wondene ing sakmangkenipun menawi anak kulo pinangantyan sekalian kepareng badhe cumondhok wonten ing gubuk kulo ing kampung ………….saestu kanthi suka renaning manah badhe kita tampi,paring ipun wewarah saha pangula wenthah sak kamat-kamat badhe kita paringi,anak kula temanten sekalian badhe kito gerba sami pinangka putra pribadi,datan wonten pangandikan iki anakku sek iki anak mantu.

Para bapak ibu ingkang tansah kinurmatan

Ing mbok bilih kawula saha sedaya rombongan,angenipun sowan saestu kathah pinanggih kalepatanipun,kirang ing trpsila malah kepara kirang ing subasita,saengga nuwuhaken kirang renaning penggalih,pramila wonten ing kalenggahan punika kula saestu nyuwun dipun pangaksama ingkang ageng.

Lan menawi adicara samangke sampun ndungkap ing paripurna,pramila kula sak kadhang badhe nyuwun pamit medhal pasilan,nyuwun tambahing puja puji pangastuti mugya sak pengker kawula samangke saking papan punika tumuju dhumateng gubug kawulo naming manggih ing karahayon

Saklajengipun pribadi kawula ing mbok bilih angen kawulo matur,minangka sulih saliranipun keluarga bp……….wonten ing kalenggahan punika saestu kathah pinanggih kalepatan saha klenta klentuning atur,kirang trapsila saha kirang subasita, kadaya saking cubluking seserepan kawula ing babagan reh subasita,basa tuwin sastra,saha kurang pana angen kawula nampi wewarah saking para  nimpuna saestu pribadi kawulo namung saged nyenyadhong lumunturing samodra ing pangaksama.

Para bapak ibu ingkang satuhu kinurmatan

Namung mekaten atur saking kawulo minangka talanging atur saking panjenenganipun bp. …….lan minangka akhiring atur kawula.

Bilahi taufiq wal hidayah wal barokah wal innayah

Wassalamu’alaikum wr.wb

 

 

Posted by on 17 September 2012 in MC Jawa, Pamedhar Sabda

Leave a comment

Tags:

MC Manten Jawa (Prasmanan)

MC Manten Jawa (Prasmanan)

Assalamu’alaikum Wr.Wb

1. Atur Cecala (sebelum menten masuk ruang upacara)

Dhumatheng ngarsanipun para pepundhen para sepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman ingkang satuhub pantes pinundhi.

Para Pangemban pangembating praja satriyaning nagari ingkang minangka pandam pandoming para kawula dasih ingkang satuhu pantes pinundhi.

Wonten ngarsanipun para alim ulama ingkang rinten ndalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning illahi,minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi,

Para Tamu kakung sumawana putri ingkang satuhu pantes hanampi ing pakurmatan satuhu pantes lamunta sinudarsana.

Madyaning Pahargyan Pawiwahan Prasaja ing ri kalenggahan punika,kawula ingkang piniji pinangka pambyawara,nuhoni punapa ingkang dados kersaning keluarga ingkang hamengku karsa,nuwun kepareng wsamangke badhe hangaturaken lumaksananing pahargyan pawiwahan prasaja ing kalenggahan punika.

Ananging sakderengipun kawula ngaturaken lumaksananing adicara,langkung rumiyin sumangga sami kawula dherekaken manungku puja lan puji pangastuti wonten ngarsanipun gusti ingkang murbeng dumadi,hanenggih Alloh illahi robbi,karana agunging barokah tuwin rahmat ingkang sampun rumenthah dumatheng panjenengan sedaya dalasa pribadi kawula,sarta mugi lumaksananing  adicara pahargyan wonten ing kalenggahan punika,purwa,madya,lan wusana,mugya tansah lumampah kanthi wilujeng nir baya kalis ing rubedha.

Sangyaning para tamu kakung sumawana putri ingkang satuhu dahat kinurmatan

Sampun wonten sasmita bilih sri atmaja pinangantyan sampun paripurna anggenipun ngadi sarira mulas wadana,keparenging sedya sri atmaja pinangantyan badhe humarak sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya,arsa hanetepi tumapaking adficara ingkang sampun tinamtu.Kepareng nyuwun idi palilah,nyuwun tambahing donga pangestu mugi sowaning sri atmaja pinangantyan tansah manggih wilujeng nir baya kalis ing rubedha.Sowan saha lumaraping sri atmaja pinangantyan badhe kabiwaldha unggeling gending kodok ngorek .Murih rahayuning kasumanggaaken dhumateng para para ingkang piniji ngarapaken sri atmaja pinangantyan,nuwun….nuwun…maturnuwun.

Pinangantyan Lumarap Wonten Ing Panti Pahargyan

Binarung ungeling gending kang ngumandang ing angkasa,kawistara ana teja angenguwung mawa praba,tuhu punika tejane sri atmaja pinangantyan ingkang kepareng mijil saking tepas wangi,tepas hamengku werdi papan,wangi wus hangarani,ingkang ateges mijil saking panti busana,lekasing sedya arsa lumarap wonten ing samadyaning panti pahargyan.

Kawistara lumaraping sri atmaja pinangantyan sami binayangkara binayangkari dening para kadang sutresna miwah warga wandawa,ingkang kanthi suka renaning manah,tut wuri tindaking sri atmaja pinangantyan lumarap wonten ing panti pahargyan.

Naliko samana sri atmaja pinangantyan lumaksana kanthi kekanthenan asta,bebasan datan genggang sarekma pinara sasra,mratandani bilih sri atmaja pinangantyan sarimbit,sampun manunggaling cipta,rasa,dalasan karsa,arsa mbangun brayan wonten madyaning pangesangan agung.

Awit Saking wantering puja puji pangantutin saking ngarsanipun para tamu kakung sumawana putri ingkang minulya,samangke sri atmaja pinangantyan sampun prapteng wonten ing sangajenging wiwara panti pahargyan,wonten ing sakngajenging wiwara panti pahargyan,sri atmaja pinangantyan sampun siaga hanetepi tumapaking adicara adat ingkang sampun tinamtu,estining galih sri atmaja pinagantyan sarimbit hamung nyendikani punapa ingkang dados luhuring kabudayan,hamung daya dinaya,bantu binantu ngiras pantes nglestantunaken kabudayan jawi ingkang saestu adi luhung.

Kawistara kumlawe astane sri atmaja pinagantyan kakung hangaturaken pambalanging gantal ingkang winastan gondang kasih,gumantos sri atmaja pinangantyan putri hangaturaken pambalanging gantal ingkang winastan gondhang tutur,punapa to wujud sarta werdining gantal ingkang kinarya sarana bebalanganing sri atmaja pinagantyan sarimbit?

Pranyata gantal dumados saking suruh ingkang tinangsulan lawe wenang awarna seta ingkang hamengku werdi sinandi lamun jinarwi setunggal mring setunggalipun.

Suruh hamengku suraos : sumurupo ing kawruh,tambah ing kadewasan,sama tanggap sasmita lan swasana.werdining suruh senhajan beda lumah lawan kurepe,anaging podho ing raose,hamengku werdi senajan kang sajuga jejering priya kang sawiji jejering wanodya,lamun wus manunggal ing cipta,rasa,dalasan karsa wus pinasti dadi jatu kramanira.

Tinangsulan lawe wenag awarna seta hamengku werdi,mugi denira wus tinangsulan dening akrami,saha kaiket ing rasedya luhur mugi denira mbangun brayan datan nalisir saking angger unggering kautaman.

Paripurna tata upacara bebalangan gantal,samangke sri atmaja pinangantyan sampun sumanding wonten luhuring pasangan ingkang linanmbaran roning pisang raja,pasemone yekti daupiro wus pinasti dadi pasanganiro kang hanggung kinudhang kudhang bangkit mandireng pribadi,winimbuh ing kawibawan lir jejering narendra tama.

 

Posted by on 29 May 2012 in Budaya Jawa, MC Jawa

Leave a comment

Tags:

MC Manten Jawa (naskah panyandra 1)

MC Manten Jawa (naskah panyandra 1)

Pada bagian pertama tuladha panyandra sudah diberikan contoh sederhana “nyandra”keluarnya temanten dari tempat rias.Penulis memang sengaja memberikan contoh yang sangat sederhana,dengan harapan nantinya pembaca bisa mengembangkan sendiri dengan membuat naskah panyandra sesuai dengan kemampuan dari pembaca.Pada prinsipnya kami sampaikan lagi bahwa “panyandra” sama dengan melaporkan kejadian yang sedang kita saksika / laporan pandangan mata/melukiskan peristiwa yang sedang kita saksikan.Contoh Panyandra yang penulis berikan hanya sebagai gambaran secara garis besarnya saja.SELAMAT BELAJAR !

Contoh sederhana naskah “panyandra” Read the rest of this entry »

 

Posted by on 19 April 2012 in Budaya Jawa, MC Jawa

3 Comments

Tags:

MC Manten Jawa (naskah panyandra 2)

MC Manten Jawa (naskah panyandra 2)

Diawal tulisannya,penulis sudah menyampaikan bahwa disaat ini memang sangat sulit dijumpai seorang MC bahasa jawa yang sangat mumpuni,apalagi seorang MC muda,karena selama ini generasi muda jarang yang tertarik untuk mempelajari budaya jawa karena mungkin ada sebuah anggapan bahwa budaya warisan nenek moyang dulu sudah ketinggalan jaman”kuno”.

Sebagai wujud kecintaan penulis terhadap budaya jawa,khususnya dalam bidang MC/Pranata Adicara,berikut ini akan saya sampaikan  contoh sederhana panyandra/tuladha panyandra.

Panyandra?kalau dalam bahasa indonesia kata tersebut bisa berarti “laporan pandangan mata”.Nyandra adlah menceritakan apa yang terjadi atau apa yang kita lihat,kita lukiskan dalam kata-kata.Tentunya kata yang indah.Semoga ada manfaat dari tulisan ini.Selamat Belajar. Read the rest of this entry »

 

Posted by on 18 April 2012 in Berita, MC Jawa

1 Comment

Tags:

MC Manten Jawa (Bagian 1)

MC Manten Jawa (Bagian 1)

Master of Ceremony (MC) merupakan sebuah profesi unik bisa dikatakan demikian karena selama ini jarang sekali kita jumpai orang yang bercita-cita menjadi seorang MC,apalagi seorang MC yang menggunakan bahasa jawa atau lebih dikenal dengan sebutan “Pranata Adicara”.MC dalam bahasa jawa dewasa ini memang sangat sulit dijumpai,walaupun dalam keseharian masyarakat kita masih menggunakan bahasa jawa sebagai bahasa pergaulan sehari hari.Sepertinya saat ini sangat sulit sekali menemui generasi muda yang punya keinginan untuk mempelajari atau belajar menjadi seorang “Pranata Adicara”. Read the rest of this entry »

 

Posted by on 17 April 2012 in Budaya Jawa, MC Jawa

2 Comments

Tags:

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
Skip to toolbar