RSS

Category Archives: Budaya Jawa

MC Manten Jawa (Adicara Adat)

MC Manten Jawa (Adicara Adat)

Berikut ini akan kami berikan contoh naskah sederhana mengenai acara adat temanten jawa, naskah ini hanya naskah sederhana yang masih jauh dari “baik/pas/wangun/mantab”, saya hanya berharap bagi teman-teman pecinta budaya jawa khususnya yang mengeluti dunia mc jawa.Saya berharap teman-teman mampu untuk mengembangkan menjadi sebuah naskah yang bagus yang menarik dan mampu memikat hati siapa saja yang mendengarkannya.

1. PANGGIHING TEMANTEN

Wus dumugi wahyaning mangsakala dumawahing kodrat saking panguwasaning Gusti ingkang murbeng dumadi, nalika samana ana titahing gusti ingkang asipat jalu tanapi wanodya,ingkang sampun sumedya netepi jejering agesang , ngancik wonten ing alan madya ,hamestuti ila-ila ujaring para kina ingkang tansah cinandhi ing angkasa, jinempana ing maruta sarta nulad marang edi endahing budaya tulus.

Nalika samana sriatmaja pinangantyan sampun siyaga hanetepi tumapaking tata upacara adat widi widana ingkang sampun sinengker wonten ing tlatah ngayogyakarta ingkang winastan tata upacara panggih.Punapa ta werdinipun adat? Adat hamengku werdi tata cara, widhi hamengku werdi gusti,wondenene dana hamengku werdi paweweh.Dados adat widhi widhana hamengku werdi tata cara paringipun gusti ingkang linagkung, laju panapa ta werdinipun panggih?Panggih hamengku werdi pangudi gambuhing penggalih, mila datan mokal senajan kang sajuga jejering priya,kang sawiji jejering wanodya, lamun sampun manunggaling cipta rasa lan karsa, mugya dados sarana marganing mulya.

Kawistara kumlawe astane sri atmaja pinangnatyan hangaturaken pambalanging gantal ingkang winastan gondang kasih gondang tutur,Punapa ta wujud sarta werdining gantal ingkang kinarya sarana bebalanganing sri atmaja pinangantyan sarimbit?Pranyata gantal dumados saking suruh ingkan tinagsulan lawe wenang awarna seta ingkanghamengku werdi sinandi lamun jinarwi setunggal mring setunggalipun.

Suruh hamengku suraos sumurupa ning kawruh,tambah ing kadewasan sama tanggap sasmita tanggap swasana,werdining suruh senajan ta beda lumah lawan kurepe lamunĀ  ginigit pada ing raose,hamengku pralampita,senajan kang sajuga jejering priya kang sawiji jejering wanodya,lamunĀ  sampun manunggaling cipta rasa lan karsa mugya kewala dados sarana marganing mulya.Tinangsulan lawe wenang awarna seta hamengku pralampita muga denira wis tinangsulan ing akrami, kaiket dening prasedya luhur,mugi denira mbangun brayan datan nalisir saking angger unggering kautaman.

Purna bebalangan gantal ,kawistara sriatmaja pinangantyan kakung hamrepeki antiga cinaket ing bokor kencana minangka wadhaing sekar setaman.Katon kambang-kambang kumambang sekar tri warna ,mawar mlati dalasan kanthil.Hamengku suraos winawaring tembung manis lumantar kedhaling lathi mugya dadya tuntunan ingkang hanggung kumantil-kantil ing pandoming netra tumameng ing tuntunging nala.Pindaning gulu bengawan weteng segara,sarwa sarwi hamung ngemot luhuring kautaman.

Kawistara antiga tinapak ing pada,pecah sanalika..Daya-daya sri atmaja pinangantyan putri tindak jengku konjem pratiwi sarwi sumembah dumateng ingkang garwa,paripurna denira sumembah,sri atmaja pinangantyan putri hamijiki samparanipun ingkan raka,pinangka pralampita,hangicali salwiring sukerta,tulus mulya manggih raharja.

Sri atmaja pinangantyan sarimbit sampunjajar sumandhing wonten ing luhuring pasangan linambaran roning pisang raja,pasemone yekti dhaupira sri atmaja pinangantyan wus pinasti dadi pasanganira kang hanggung kinudang -kudang bangkit mandireng pribadi,winimbuh ing kawibawan lir jejering narendratama.

Paripurna sri atmaja hanetepi adicara adat wonten ing wiwaraning panti pahargyan, samangke kawistara sampun jajar sumandhing sarwi sinengemban sindur dening ingkang rama.pralampita bilih dhauping sriatmaja pinangantyan sampun tinuntun deningnreh kautaman,mugya smangke datan nalisir saking ungger unggering kautaman.Sri atmaja saklajengipu badhe humarak sowan lumarap tumuju wonten ing samadyaning panti pahargyan.

>>>>>>Setelah selesai upacara adat di gerbang tempat resepsi,selanjutnya temanten berjalan menuju kedalam gedung resepsi untuk menjalankan acara adat selanjutnya,dalam perjalanan menuju tempat pelaminan ini,mc juga harus “nyandra” temanten agar tidak sepi dan lebih khidmat acaranya..(bersambung panyandra temanten menuju pelaminan)

 

Posted by on 13 March 2013 in Budaya Jawa

Leave a comment

MC Manten Jawa (Prasmanan)

MC Manten Jawa (Prasmanan)

Assalamu’alaikum Wr.Wb

1. Atur Cecala (sebelum menten masuk ruang upacara)

Dhumatheng ngarsanipun para pepundhen para sepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman ingkang satuhub pantes pinundhi.

Para Pangemban pangembating praja satriyaning nagari ingkang minangka pandam pandoming para kawula dasih ingkang satuhu pantes pinundhi.

Wonten ngarsanipun para alim ulama ingkang rinten ndalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning illahi,minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi,

Para Tamu kakung sumawana putri ingkang satuhu pantes hanampi ing pakurmatan satuhu pantes lamunta sinudarsana.

Madyaning Pahargyan Pawiwahan Prasaja ing ri kalenggahan punika,kawula ingkang piniji pinangka pambyawara,nuhoni punapa ingkang dados kersaning keluarga ingkang hamengku karsa,nuwun kepareng wsamangke badhe hangaturaken lumaksananing pahargyan pawiwahan prasaja ing kalenggahan punika.

Ananging sakderengipun kawula ngaturaken lumaksananing adicara,langkung rumiyin sumangga sami kawula dherekaken manungku puja lan puji pangastuti wonten ngarsanipun gusti ingkang murbeng dumadi,hanenggih Alloh illahi robbi,karana agunging barokah tuwin rahmat ingkang sampun rumenthah dumatheng panjenengan sedaya dalasa pribadi kawula,sarta mugi lumaksananingĀ  adicara pahargyan wonten ing kalenggahan punika,purwa,madya,lan wusana,mugya tansah lumampah kanthi wilujeng nir baya kalis ing rubedha.

Sangyaning para tamu kakung sumawana putri ingkang satuhu dahat kinurmatan

Sampun wonten sasmita bilih sri atmaja pinangantyan sampun paripurna anggenipun ngadi sarira mulas wadana,keparenging sedya sri atmaja pinangantyan badhe humarak sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya,arsa hanetepi tumapaking adficara ingkang sampun tinamtu.Kepareng nyuwun idi palilah,nyuwun tambahing donga pangestu mugi sowaning sri atmaja pinangantyan tansah manggih wilujeng nir baya kalis ing rubedha.Sowan saha lumaraping sri atmaja pinangantyan badhe kabiwaldha unggeling gending kodok ngorek .Murih rahayuning kasumanggaaken dhumateng para para ingkang piniji ngarapaken sri atmaja pinangantyan,nuwun….nuwun…maturnuwun.

Pinangantyan Lumarap Wonten Ing Panti Pahargyan

Binarung ungeling gending kang ngumandang ing angkasa,kawistara ana teja angenguwung mawa praba,tuhu punika tejane sri atmaja pinangantyan ingkang kepareng mijil saking tepas wangi,tepas hamengku werdi papan,wangi wus hangarani,ingkang ateges mijil saking panti busana,lekasing sedya arsa lumarap wonten ing samadyaning panti pahargyan.

Kawistara lumaraping sri atmaja pinangantyan sami binayangkara binayangkari dening para kadang sutresna miwah warga wandawa,ingkang kanthi suka renaning manah,tut wuri tindaking sri atmaja pinangantyan lumarap wonten ing panti pahargyan.

Naliko samana sri atmaja pinangantyan lumaksana kanthi kekanthenan asta,bebasan datan genggang sarekma pinara sasra,mratandani bilih sri atmaja pinangantyan sarimbit,sampun manunggaling cipta,rasa,dalasan karsa,arsa mbangun brayan wonten madyaning pangesangan agung.

Awit Saking wantering puja puji pangantutin saking ngarsanipun para tamu kakung sumawana putri ingkang minulya,samangke sri atmaja pinangantyan sampun prapteng wonten ing sangajenging wiwara panti pahargyan,wonten ing sakngajenging wiwara panti pahargyan,sri atmaja pinangantyan sampun siaga hanetepi tumapaking adicara adat ingkang sampun tinamtu,estining galih sri atmaja pinagantyan sarimbit hamung nyendikani punapa ingkang dados luhuring kabudayan,hamung daya dinaya,bantu binantu ngiras pantes nglestantunaken kabudayan jawi ingkang saestu adi luhung.

Kawistara kumlawe astane sri atmaja pinagantyan kakung hangaturaken pambalanging gantal ingkang winastan gondang kasih,gumantos sri atmaja pinangantyan putri hangaturaken pambalanging gantal ingkang winastan gondhang tutur,punapa to wujud sarta werdining gantal ingkang kinarya sarana bebalanganing sri atmaja pinagantyan sarimbit?

Pranyata gantal dumados saking suruh ingkang tinangsulan lawe wenang awarna seta ingkang hamengku werdi sinandi lamun jinarwi setunggal mring setunggalipun.

Suruh hamengku suraos : sumurupo ing kawruh,tambah ing kadewasan,sama tanggap sasmita lan swasana.werdining suruh senhajan beda lumah lawan kurepe,anaging podho ing raose,hamengku werdi senajan kang sajuga jejering priya kang sawiji jejering wanodya,lamun wus manunggal ing cipta,rasa,dalasan karsa wus pinasti dadi jatu kramanira.

Tinangsulan lawe wenag awarna seta hamengku werdi,mugi denira wus tinangsulan dening akrami,saha kaiket ing rasedya luhur mugi denira mbangun brayan datan nalisir saking angger unggering kautaman.

Paripurna tata upacara bebalangan gantal,samangke sri atmaja pinangantyan sampun sumanding wonten luhuring pasangan ingkang linanmbaran roning pisang raja,pasemone yekti daupiro wus pinasti dadi pasanganiro kang hanggung kinudhang kudhang bangkit mandireng pribadi,winimbuh ing kawibawan lir jejering narendra tama.

 

Posted by on 29 May 2012 in Budaya Jawa, MC Jawa

Leave a comment

Tags:

MC Manten Jawa (naskah panyandra 1)

MC Manten Jawa (naskah panyandra 1)

Pada bagian pertama tuladha panyandra sudah diberikan contoh sederhana “nyandra”keluarnya temanten dari tempat rias.Penulis memang sengaja memberikan contoh yang sangat sederhana,dengan harapan nantinya pembaca bisa mengembangkan sendiri dengan membuat naskah panyandra sesuai dengan kemampuan dari pembaca.Pada prinsipnya kami sampaikan lagi bahwa “panyandra” sama dengan melaporkan kejadian yang sedang kita saksika / laporan pandangan mata/melukiskan peristiwa yang sedang kita saksikan.Contoh Panyandra yang penulis berikan hanya sebagai gambaran secara garis besarnya saja.SELAMAT BELAJAR !

Contoh sederhana naskah “panyandra” Read the rest of this entry »

 

Posted by on 19 April 2012 in Budaya Jawa, MC Jawa

3 Comments

Tags:

MC Manten Jawa (Bagian 1)

MC Manten Jawa (Bagian 1)

Master of Ceremony (MC) merupakan sebuah profesi unik bisa dikatakan demikian karena selama ini jarang sekali kita jumpai orang yang bercita-cita menjadi seorang MC,apalagi seorang MC yang menggunakan bahasa jawa atau lebih dikenal dengan sebutan “Pranata Adicara”.MC dalam bahasa jawa dewasa ini memang sangat sulit dijumpai,walaupun dalam keseharian masyarakat kita masih menggunakan bahasa jawa sebagai bahasa pergaulan sehari hari.Sepertinya saat ini sangat sulit sekali menemui generasi muda yang punya keinginan untuk mempelajari atau belajar menjadi seorang “Pranata Adicara”. Read the rest of this entry »

 

Posted by on 17 April 2012 in Budaya Jawa, MC Jawa

2 Comments

Tags:

MC Manten Jawa (bagian ke 2)

MC Manten Jawa (bagian ke 2)

1. Purwakaning adicara

Sangyaning para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu dahat kinurmatan.Sumangga lumaksananing adicara wonten ing ri kalenggahan punika kita purwakani kanthi waosan bassmallah kawula dherekaken…..(bissmillahirahmanirrahim).

2. Wedharing atur pambagyo harjo Read the rest of this entry »

 

Posted by on 17 April 2012 in Budaya Jawa, MC Jawa

Leave a comment

Tags:

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
Skip to toolbar