SUGIYANTO / Mas Gie

Pranata Adicara

1. Purwakaning adicara

Sangyaning para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu dahat kinurmatan.Sumangga lumaksananing adicara wonten ing ri kalenggahan punika kita purwakani kanthi waosan bassmallah kawula dherekaken…..(bissmillahirahmanirrahim).

2. Wedharing atur pambagyo harjo

Estining galih keluarga ingkang hamengku karsa,badhe hangaturaken raos suko ebahing manah bibgah,hanenggih atur pambagtoharjo,anaging kadaya saking bombong birawaning manah ingkang mboten saget ginambaraken ing mriki,pindhaning kajugrugan ing hargo inten,karoban ing samudra madu,saenggo angenipun badhe matur mboten saget kawiyos wijiling lesan,maneka warna ingkang den rumpaka samudayanipun namung kandeg wonten ing samadyaning jangga.Pramila ingkang hamengku karsa laju nyaraya dumateng panjenenganipun Bp…………kinen hangaturaken wedharing atur pambagyoharjo.

3. Wedharing Pangandikan Pasrah

Sangyaning para tamu kakung putri ingkang minulya,adicara ingkang kaping katri nun inggih wedharing atur pangandikan saking keluarga kadang besan sytresna ingkang winastan pangandikan pasrah,pramila dumatheng panjenenganipun Bp……….ingkang minagka sulihing salira saking keluarga kadang besan sutresna,sasana dalasan pandaya swara kaaturaken sak cekapipun.

4. Wedharing Atur Panampi

Terwaca cetha kaduk ruruh hangarah prana,wedharing pangandikan saking kadang besan sutresna ingkang sampun dipun salirani dening panjenenganipun Bp………Pramila kita rumpaka titi laksana adicara ingkang saklajengipun nun inggih atur panampi.Wonten ngarsanipun Bp………Sasana kaaturaken sumangga nun nuwun.

5. Paripurnaning Adicara

Purwa madyaning pawiwahan boja krama wonten ing kalenggahan punika sampun ndungkap ing paripurna,pinagka pratanda pari purnaning adicara,samangke temanten sekalian badhe kabodol saking palenggahanipun lumarapaken tumuju wonten ing sakngajenging wiwara panti pahargyan.Wonten sak ngajenging wiwara panti pahargyan sri atmaja temanten kaampingan rama saha ibu sampun siyaga hanampi jawat asta saha wawan sabda saking para tamu kakung putri ingkang minulya.Ing wasana nderekaken sugeng kundur,sugeng pepisahan mugya rahayu ingkang tansah pinanggih.

Kita pungkasi kanthi asesanti Harum Luhuring Bangsa Hamung dumunung ana ing Luhuring Budaya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

(dilanjutkan dengan contoh panyandra/bersambung)

Categories: Budaya Jawa, MC Jawa

About MAS GIE

Namaku SUGIYANTO.Aku lahir di Bantul 35 tahun yang lalu.Saat ini aku sudah memiliki seorang istri dan dua orang anak.Aku bekerja sebagai FO di Kampus Tercinta ini.Tempat dimana aku mencari rezeki

PROFIL AKU

MAS GIE

Namaku SUGIYANTO.Aku lahir di Bantul 35 tahun yang lalu.Saat ini aku sudah memiliki seorang istri dan dua orang anak.Aku bekerja sebagai FO di Kampus Tercinta ini.Tempat dimana aku mencari rezeki


Popular Posts

MC Manten Jawa (nask

Pada bagian pertama tuladha panyandra sudah diberikan contoh sederhana "nyandra"keluarnya ...

MC Manten Jawa (Bagi

Master of Ceremony (MC) merupakan sebuah profesi unik bisa dikatakan ...

MC Manten Jawa (nas

Diawal tulisannya,penulis sudah menyampaikan bahwa disaat ini memang sangat sulit ...

MC Manten Jawa (bagi

1. Purwakaning adicara Sangyaning para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu ...

MC Manten Jawa (Adic

Berikut ini akan kami berikan contoh naskah sederhana mengenai acara ...