SUGIYANTO / Mas Gie

Pranata Adicara

MANTEN HIJAU1. Atur Cecala

Assalamu’alaikum wr.wb

Mugi sih wilasa,pangayoman,berkah saha kanugrahan dalem Gusti Ingkang Maha Kamisesa Bawana,tansah karentahna tumrap kula saha panjenengan sedaya samenika sarta ing salaminipun.

Nuwun ,panjenenganipun para tamu ingkang minulya,minangka panatacara ing adicara pahargyan dhauping penganten ing siang punika,keparenga langkung rumiyin kula ngunjukaken puji syukur ing ngabyantara Dalem Gusti,inggih Pangeran Allah SWT,dene awit saking gunging pangayoman,kula saha panjenengan sedaya ing wanci menika sampun kaparengaken lenggah ing pasamuan menika kanti wilujeng nir ing sambekala.

Saklajengipunn minangka cecala,keparenga kula ngaturaken rantaman urutating titi laksana adicara ing pahargya wanci menika,mekaten.

  1. Atur pambuka
  2. Atur Pambagyoharjo saking ingkang hamengku gati,katur para tamu.
  3. Atur Tanggap Sabda saking Bapak Ibu Besan
  4. Sabdatama
  5. Panutup

Mekaten para rawuh,menggah urutaning titilaksana adicara ing pahargyan siang punika,saklajengipun sarwi nengga samektaning samudayanipun kaparenggaken mrayogekaken lenggah panjenengan sedaya sawetawis sinambi imbal pangandika saha midhangetaken gending-gending ingkang badhe katur.Sumangga nuwun.

(setelah itu diperdengarkan gending-gending  kira-kira 5 -10 menit dan kalau penganten sudah siap MC segera melanjutkan acara mempersilakan penganten menuju ke tempat resepsi.

Nuwun panjenenganipun para tamu ingkang satuhu kinurmatan,keparenga atur uninga bilih penganten sarimbit sampun paripurna angenipun ngrasuk busana,bapak ibunipun saha para pangombyong ugi sampun samekto,ingkang menika kanthi binarung ungeling gendhing lancaran bindri laras slendro pt. sanga,penganten sarimbit menapa dene para pangiring badhe satata rakit wonten ing sak ngajenging sasana pawiwahan.Dhumateng ingkang piniji nglarabaken penganten kula sumanggaaken.Sumangga.

-manten saha bapak ibunipun kekalih sampun paripurna satata rakit

-mc ngajengaken adicara

Para rawuh,penganten sarimbit ,bapak ibunipun kekalih menapa dene para pangiring sampun paripurna angenipun satata rakit,sakedhap malih badhe kairing lumarab ing ngarsa panjenengan sedaya,Ingkang menika kanthi binarung ungeling Ladrang Penganten laras Pelog pt. barang,penganten sarimbit badhe lemebet wonten ing sasana wiwaha.angelnggahi dampar rinengga.Dhumateng para tamu mbok bilih wonten keparengipun paring pangestu dhumateng penganten kasumanggakaken.Nuwun.

PURWAKANING ADICARA

Panjenenganipun para pinisepuh ingkang satuhu dahat kinurmatan,para tamu ingkang minulya.

Penganten sarimbit sampun anglengahi sasana rinengga,kaapit bapak ibunipun kekalih,wekdal sampun dumugi sarta samudayanipun sampun samekta,ingkang menika mugi wonten keparengipun pahargya dhauping penganten nakjeng Rara Dra.Titik Parwati putrs putrinipun Bapak Drs.Sukirna sekaliyan ingkang pidalem wonten ing Jogokaryan MJ III/464 Ngayogyakarta kaliyan Bagus Ir.Sumitra Hadi putra kanungipun bapak Wiryodirjo ingkang pidalem wonten ing Sumberan Tamantirto Kasihan Bantul wontenb ing wekdal siang punika ,kawiwitan.

Amrih kaleksananing pahargyan menika,purwa,madya,wasana tansah manggih gangsar nir ing sakara-kara, sumangga sami dipun buka sarana dedonga miturut agami saha kapitadhosan kula panjenengan sedaya,dene ingkang ngrasuk agami islam,kula dherekaken ambuka kanthi waosan bassmallah.Matur nuwun.

ATUR PAMBAGYOHARJO

Panjenenganipun para tamu kakung saha putri ingkang tuhu winantu ing pakurmatan,ngancik adicara ingkang angka kalih inggih menika atur pambagyo harjo saking panjenenganipun Bapak Drs.Sukirno sekalian inggih ingkang hamengku gati katur para tamu, ingkang badhe dipun salirani dening panjenenganipun bapak R.Hadi Prayitna S,H. Dhumateng panjenenganipun bapak R.Hadi Prayitna,Sumangga,saha dhumateng panjeneganipun bapak Drs.Sukirna sekalian kersaa hanjajari..Sumangga, nuwun.

Para rawuh ingkang kinurmatan,mekaten menggah atur pambagyoharjo saking panjenenganipun bapak Drs.Sukirno sekaliyan katur para lenggah,ingkang dipun salirani dening panjenenganipun Bapak Raden Hadi Prayitno,S.H sampun paripurna,dhumateng panjenenganipun bapak R.Hadi Prayitno,S,H kaaturaken gunging panuwun.

Saklajengipun dhumateng panjenenganipun para tamu kasuwun mrayogekaken  lenggah panjenengan sedaya, saha mbok bilih mangke sampun wonten lumadhosing pasugatan,kersaa tumuli hangresepi kanthi suka gembiraning manah,sinambi midhangetaken atur pasugatan gendhing2 ingkang badhe katur lumantar pita swara utawi cassete.

Para tamu,hanyarengi para tamu hangresepi atur pasugatan unjukan saha dhaharan ingkang kaaturaken,wontena keparengipun panjenenganipun bapak Drs.Sukirno sekaliyan ngaturaken pasugatan lelangen beksan gagrag ngayogyakarta ingkang winastan lelangen beksan golek surungdhayung,minangka atur pakurmatan saha mangayubagya awit saking rawuh panjenegan sedaya.Dene ingkang badhe sami nindakaken inggih menika sedherek nani saha sedherek nuri,sugeng hamriksani,sumangga.

Nuwun,panjenenganipun para tamu kakung saha putri ingkang tuhu kinurmatan,anyarengi para tamu hanggresepi atur pasugatan unjukan saha dhaharan,saha mriksani atur pasugatan lelangen beksan golek surung dayung ,wontena keparengipun adicara pahargyan menika kalajengaken.Ngancik adicara ingkang angka tiga,kasuwun paringipun tanggap wacana saking panjeneganipun bapak Wiryodirjo,inggih bapak ibu besan ingkang badhe dipun salirani dening panjenenganipun bapak Suwardi,S.Pd.Dhumateng panjenganipun bapak Sumardi,.SPd,sumangga saha Dhumateng panjenenganipun Bapak Wiryodirjo sekalian kersaa hanjajari,nuwun.

Para tamu kakung saha putri ingkang winantu ing pakurmatan,mekaten menggah Tanggap Sabda saking panjenenganipun Bapak Wiryodirjo sekalian ingkang sampun dipun salirani dening panjenenganipun Bapak Suwardi,S.Pd sampun paripurna.Dhumateng panjenenganipun bapak Suwardi,S.Pd saha Bapak Wiryodirjo sekalian kaaturaken agunging panuwun.

Nuwun panjenenganipun para tamu ingkang tansah sinungga ing pakurmatan,senajan wekdhal sampun ndungkap siang,namung panjenenganipun para tamu taksih kasuwun nglajengaken paringipun doa pangestu dhateng penganten,mrayogekaken lenggah panjenengan sedaya,saha mbok bilih mangke sampun wonten lumadhosing pasugatan kasuwun tumuli hangresepi kanthi suka gembiraning manah,mboten perlu nengga kula aturi malih,sedaya menika inggih namung rancaging panindhak.

Panjenenganipun para lenggah ingkang kinurmatan,anyarengi panjenengan hangresepi atur pasugatan,kagem nyumpeni wekdhal kepareng adicara pahargyan ing wekdhal menika kalajengaken,ndungkap titilaksana adicara ingkang kaping sekawan,penganten sarimbit badhe kasuwunaken wejangan saking panjenenganipun bapak K.H.Djaffar Sidiq,minangka kagem sangu lumebet ing bebrayan enggal.Dhumateng Bapak K.H.Djafar Sidiq wekdhal kula aturaken.Sumangga.

Pararawuh ingkang minulya,mekaten menggah paringipun wejangan saking panjenenganipun Bapak K.H.Djaffar Sidiq dhateng penganten sarimbit sampun pari purna.Mugi-mugi kanthi paringipun wejangan kala wau,saestu handayani dateng sugengipun penganten samangke,tansah pinayungan ing berkah Dalem Gusti,manggih ayom-ayem,tata-tentrem,begja-mulya sapangandhap sakpanginggilipun.Wasana saget kadumugen gegayuhanipun dados keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah.Dhateng Bapak K.H Djaffar Sidiq kaaturaken sanget genging panuwun.

Para tamu ingkang satuhu dahat kinurmatan,paripurna wejangan saking panjenenganipun Bapak K.H.Djaffar Sidiq,keparenga dhumateng para tamu mrayogekaken angenipun sami lenggah saha hangresepi atur pasugatan ingkang badhe kaaturaken inggih menika atur pasugatan dhahar kembul saha mriksani lelangen beksan karonsih ingkang badhe katindakaken dening nakmas Stefanus saha Nakjeng Hargi Sundari,Sumangga, sugeng hamriksani.

Nuwun Panjenengan Dalem para luhur,panjenenganipun para tamu ingkang kinurmatan,kados sampun kadumugen angenipun para tamu hangresepi atur pasugatan dhahar kembul saha mriksani beksan karonsih,ingkang menika lumaksananing adicara pahargyan ing wekdal menika sampun ndungkap ing paripurna,namung kantun titilaksana adicara ingkang pungkasan inggih menika adicara panutup,namung sakderengipun adicara panutup katindhakaken,wontena keparengipun panjenenganipun Bapak Drs Sukirno sekalian langkung rumiyin ngaturaken

  • ingkang kaping kalih ngaturaken sewu-sewu atur agunging panuwun dhumateng para tamu ingkang sampun kepareng hangestreni lumaksananing adicara pahargya ing wekdal siang menika ngantos dumugi ing paripurna
  • kaping tiga ing mbok bilih salebeting adicara  pahargya menika kathah pinanggih bab-bab ingkang nguciwani,panjenenganipun bapak Drs.Sukirno sekaliyan saha sedaya kulawangsa  hamung tansah anyenyadong lumunturing pangaksama.

Saklajengipun senajan rawuh panjenengan sedaya wonten ing wekdal menika sampun dados cihna,paring pangestu dumatheng penganten sarimbit,ewa semanten penganten kekalih tasih gungan,keparenga panjenenganipun para tamu paring pangestu  sacara mirunggan kanthi jawat asta saha paring sabda dhateng penganten saha bapak ibunipun kekalih ingkang badhe ngrumiyini cumawis ing sakngajenging pintuning sasana pahargyan sinambi nguntabaken kundur panjenengan sedaya

Minangka panutup sumangga sami sesarengan manungku puja ,ndedonga kanthi ngeningaken cipto,ndedonga miturut agami saha kapitadosan kula saha panjenengan sedaya.Dhateng para tamu ingkang ngrasuk agami islam kula derekakken ndedonga kanthi waosan hamdallah.Alhamdulillahi robil alamin.

Pungkasaning atur kula ingkang minangka panata titilaksitaning adilih kathah pinanggih kathak kalepatan saha kekiranganipun kula namung anyenyadong lumunturing samudra ing pangaksami.Nderekakken sugeng kundur,sugeng pepisahan mugya rahayu ingkang tansah pinanggih.

Nuwun, nuwun, maturnuwun.

Wassalamu’alaikum wr.wb

 

 

 

Categories: MC Jawa

About MAS GIE

Namaku SUGIYANTO.Aku lahir di Bantul 35 tahun yang lalu.Saat ini aku sudah memiliki seorang istri dan dua orang anak.Aku bekerja sebagai FO di Kampus Tercinta ini.Tempat dimana aku mencari rezeki

PROFIL AKU

MAS GIE

Namaku SUGIYANTO.Aku lahir di Bantul 35 tahun yang lalu.Saat ini aku sudah memiliki seorang istri dan dua orang anak.Aku bekerja sebagai FO di Kampus Tercinta ini.Tempat dimana aku mencari rezeki


Popular Posts

MC Manten Jawa (nask

Pada bagian pertama tuladha panyandra sudah diberikan contoh sederhana "nyandra"keluarnya ...

MC Manten Jawa (Bagi

Master of Ceremony (MC) merupakan sebuah profesi unik bisa dikatakan ...

MC Manten Jawa (nas

Diawal tulisannya,penulis sudah menyampaikan bahwa disaat ini memang sangat sulit ...

MC Manten Jawa (bagi

1. Purwakaning adicara Sangyaning para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu ...

MC Manten Jawa (Adic

Berikut ini akan kami berikan contoh naskah sederhana mengenai acara ...