SUGIYANTO / Mas Gie

Pranata Adicara

Assalamu’alaikum Wr.Wb

1. Atur Cecala (sebelum menten masuk ruang upacara)

Dhumatheng ngarsanipun para pepundhen para sepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman ingkang satuhub pantes pinundhi.

Para Pangemban pangembating praja satriyaning nagari ingkang minangka pandam pandoming para kawula dasih ingkang satuhu pantes pinundhi.

Wonten ngarsanipun para alim ulama ingkang rinten ndalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning illahi,minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi,

Para Tamu kakung sumawana putri ingkang satuhu pantes hanampi ing pakurmatan satuhu pantes lamunta sinudarsana.

Madyaning Pahargyan Pawiwahan Prasaja ing ri kalenggahan punika,kawula ingkang piniji pinangka pambyawara,nuhoni punapa ingkang dados kersaning keluarga ingkang hamengku karsa,nuwun kepareng wsamangke badhe hangaturaken lumaksananing pahargyan pawiwahan prasaja ing kalenggahan punika.

Ananging sakderengipun kawula ngaturaken lumaksananing adicara,langkung rumiyin sumangga sami kawula dherekaken manungku puja lan puji pangastuti wonten ngarsanipun gusti ingkang murbeng dumadi,hanenggih Alloh illahi robbi,karana agunging barokah tuwin rahmat ingkang sampun rumenthah dumatheng panjenengan sedaya dalasa pribadi kawula,sarta mugi lumaksananingĀ  adicara pahargyan wonten ing kalenggahan punika,purwa,madya,lan wusana,mugya tansah lumampah kanthi wilujeng nir baya kalis ing rubedha.

Sangyaning para tamu kakung sumawana putri ingkang satuhu dahat kinurmatan

Sampun wonten sasmita bilih sri atmaja pinangantyan sampun paripurna anggenipun ngadi sarira mulas wadana,keparenging sedya sri atmaja pinangantyan badhe humarak sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya,arsa hanetepi tumapaking adficara ingkang sampun tinamtu.Kepareng nyuwun idi palilah,nyuwun tambahing donga pangestu mugi sowaning sri atmaja pinangantyan tansah manggih wilujeng nir baya kalis ing rubedha.Sowan saha lumaraping sri atmaja pinangantyan badhe kabiwaldha unggeling gending kodok ngorek .Murih rahayuning kasumanggaaken dhumateng para para ingkang piniji ngarapaken sri atmaja pinangantyan,nuwun….nuwun…maturnuwun.

Pinangantyan Lumarap Wonten Ing Panti Pahargyan

Binarung ungeling gending kang ngumandang ing angkasa,kawistara ana teja angenguwung mawa praba,tuhu punika tejane sri atmaja pinangantyan ingkang kepareng mijil saking tepas wangi,tepas hamengku werdi papan,wangi wus hangarani,ingkang ateges mijil saking panti busana,lekasing sedya arsa lumarap wonten ing samadyaning panti pahargyan.

Kawistara lumaraping sri atmaja pinangantyan sami binayangkara binayangkari dening para kadang sutresna miwah warga wandawa,ingkang kanthi suka renaning manah,tut wuri tindaking sri atmaja pinangantyan lumarap wonten ing panti pahargyan.

Naliko samana sri atmaja pinangantyan lumaksana kanthi kekanthenan asta,bebasan datan genggang sarekma pinara sasra,mratandani bilih sri atmaja pinangantyan sarimbit,sampun manunggaling cipta,rasa,dalasan karsa,arsa mbangun brayan wonten madyaning pangesangan agung.

Awit Saking wantering puja puji pangantutin saking ngarsanipun para tamu kakung sumawana putri ingkang minulya,samangke sri atmaja pinangantyan sampun prapteng wonten ing sangajenging wiwara panti pahargyan,wonten ing sakngajenging wiwara panti pahargyan,sri atmaja pinangantyan sampun siaga hanetepi tumapaking adicara adat ingkang sampun tinamtu,estining galih sri atmaja pinagantyan sarimbit hamung nyendikani punapa ingkang dados luhuring kabudayan,hamung daya dinaya,bantu binantu ngiras pantes nglestantunaken kabudayan jawi ingkang saestu adi luhung.

Kawistara kumlawe astane sri atmaja pinagantyan kakung hangaturaken pambalanging gantal ingkang winastan gondang kasih,gumantos sri atmaja pinangantyan putri hangaturaken pambalanging gantal ingkang winastan gondhang tutur,punapa to wujud sarta werdining gantal ingkang kinarya sarana bebalanganing sri atmaja pinagantyan sarimbit?

Pranyata gantal dumados saking suruh ingkang tinangsulan lawe wenang awarna seta ingkang hamengku werdi sinandi lamun jinarwi setunggal mring setunggalipun.

Suruh hamengku suraos : sumurupo ing kawruh,tambah ing kadewasan,sama tanggap sasmita lan swasana.werdining suruh senhajan beda lumah lawan kurepe,anaging podho ing raose,hamengku werdi senajan kang sajuga jejering priya kang sawiji jejering wanodya,lamun wus manunggal ing cipta,rasa,dalasan karsa wus pinasti dadi jatu kramanira.

Tinangsulan lawe wenag awarna seta hamengku werdi,mugi denira wus tinangsulan dening akrami,saha kaiket ing rasedya luhur mugi denira mbangun brayan datan nalisir saking angger unggering kautaman.

Paripurna tata upacara bebalangan gantal,samangke sri atmaja pinangantyan sampun sumanding wonten luhuring pasangan ingkang linanmbaran roning pisang raja,pasemone yekti daupiro wus pinasti dadi pasanganiro kang hanggung kinudhang kudhang bangkit mandireng pribadi,winimbuh ing kawibawan lir jejering narendra tama.

Categories: Budaya Jawa, MC Jawa

About MAS GIE

Namaku SUGIYANTO.Aku lahir di Bantul 35 tahun yang lalu.Saat ini aku sudah memiliki seorang istri dan dua orang anak.Aku bekerja sebagai FO di Kampus Tercinta ini.Tempat dimana aku mencari rezeki

PROFIL AKU

MAS GIE

Namaku SUGIYANTO.Aku lahir di Bantul 35 tahun yang lalu.Saat ini aku sudah memiliki seorang istri dan dua orang anak.Aku bekerja sebagai FO di Kampus Tercinta ini.Tempat dimana aku mencari rezeki


Popular Posts

MC Manten Jawa (nask

Pada bagian pertama tuladha panyandra sudah diberikan contoh sederhana "nyandra"keluarnya ...

MC Manten Jawa (Bagi

Master of Ceremony (MC) merupakan sebuah profesi unik bisa dikatakan ...

MC Manten Jawa (nas

Diawal tulisannya,penulis sudah menyampaikan bahwa disaat ini memang sangat sulit ...

MC Manten Jawa (bagi

1. Purwakaning adicara Sangyaning para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu ...

MC Manten Jawa (Adic

Berikut ini akan kami berikan contoh naskah sederhana mengenai acara ...