syi'ar pengetahuan

Just another Blog UMY site

Archive for the ‘islam’ Category

KLONING

Posted by Suhendar 0 Comment

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna apabila dilihat dari kejadiannya. Hal ini tercermin dalam Al Qur’an, seperti dalam surah At Tin : 4, berbunyi: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”Selain itu, dapat juga dilihat pada surah Al Isra’ : 70, yang berbunyi : “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut  [ Read More ]

Categories: islam, kedokteran, kesehatan

Fatwa Haram Merokok

Posted by Suhendar 0 Comment

Himpunan Fatwa Haram Merokok 1. Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Merokok haram hukumnya berdasarkan makna yang terindikasi dari zhahir ayat Alquran dan As-Sunah serta i’tibar (logika) yang benar. Allah berfirman (yang artinya): “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan.” (Al-Baqarah: 195). Maknanya, janganlah kamu melakukan sebab yang menjadi kebinasaanmu. Wajhud dilalah (aspek pendalilan)  [ Read More ]

Categories: islam

Zakat Profesi

Posted by Suhendar 0 Comment

PENGERTIAN ZAKAT Betapa indahnya Islam memilih kalimat zakat untuk mengungkapkan hak harta yang wajib dibayarkan oleh orang yang kaya kepada orang yang miskin. Secara etimologi zakat berarti pensucian sebagai-mana firman Allah: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensuci-kan jiwa itu”. (Asy-Syams: 9), dan zakat berarti memuji dan menghargai seperti firman Allah: “Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci”.  [ Read More ]

Categories: islam

Shalat Jum’at

Posted by Suhendar 0 Comment

Solat Jum’at ialah solat fardu (dua rakaat) yang dilakukan pada hari Jum’at menggantikan shalat dzuhur, dan ia dilakukan secara berjemaah selepas mendengar khutbah jum’at. Solat Jum’at itu hukumnya Fardu Ain, yaitu wajib dikerjakan atas setiap mukallaf dengan syarat-syarat tertentu. Firman Allah SWT: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jum’at,  [ Read More ]

Categories: islam

Akad

Posted by Suhendar 0 Comment

AKAD A. PENGERTIAN AKAD akad menurut bahasa berasal dari kata Al- aqdu=perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari’at yana berpengaruh pada obyek perikatan. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpan dan harus sejalan dengan kehendak syari’at. Tidak boleh  [ Read More ]

Categories: islam

Pembagian Harta Waris

Posted by Suhendar 0 Comment

Definisi Waris Makna waris menurut bahasa ialah ‘berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain’, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan waris menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang  [ Read More ]

Categories: islam

“PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA DENGAN PEWARIS DALAM PESPEKTIF SYARI’AH” Kata Pengantar  Alhamdulillah, kami panjatkan syukur ke hadirat Allah ‘Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Esa, pencipta seluruh manusia dan mahluk di alam semesta ini. Kami memuji, ruku’, serta sujud kepada Allah, dzat yang Maha Besar, Maha Mulia, Maha Suci, Maha  [ Read More ]

Categories: islam

Tawassul

Posted by Suhendar 0 Comment

DEFINISI TAWASSUL Secara etimologi tawassul berasal dari kata tawassala yatawassalu tawassulan yang berarti mengambil perantara (wasilah), taqarrub atau mendekat. Dan secara terminology, tawassul adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menggunakan wasilah (perantara). Wasilah sendiri berarti kedudukan di sisi Raja, jabatan, kedekatan dan setiap sesuatu yang dijadikan perantara pendekatan dalam berdo’a. Imam An-Nasafi berkata:  [ Read More ]

Categories: islam

aqidah-akhlaq

Posted by Suhendar 7 Comments

Tawadhu’ Sikap merendah tanpa menghinakan diri- merupakan sifat yang sangat terpuji di hadapan Allah dan seluruh makhluk-Nya. Merendahkan diri (tawadhu’) adalah sifat yang sangat terpuji di hadapan Allah dan juga di hadapan seluruh makhluk-Nya. Setiap orang mencintai sifat ini sebagaimana Allah dan Rasul-Nya mencintainya. Sifat terpuji ini mencakup dan mengandung banyak sifat terpuji lainnya. Tawadhu’  [ Read More ]

Categories: islam

Aqidah-Akhlaq

Posted by Suhendar 0 Comment

Syaja’ah               Imam Al-Ghazali dalam catatan Ihya`nya menjelaskan persoalan ini dengan membuat perbandingan dengan aspek zahir diri manusia bagi memudahkan kefahaman. Beliau mengatakan bahwa, sebagaimana keelokan dan keindahan gambaran zahir diri manusia itu secara mutlaknya tidak akan menjadi sempurna tanpa gabungan beberapa aspek. Contohnya muka tidak akan kelihatan cantik dan sempurna dengan hanya cantik dan sempurnanya  [ Read More ]

Categories: islam

PROFIL AKU

Suhendar


Popular Posts

Pengangguran dan Pro

Kehilangan pekerjaan dapat menjadi kejadian ekonomi yang paling mengerikan dalam ...

Cara Mengatasi Anak

Mendidik anak untuk bisa pintar mungkin bisa dilakukan oleh siapa ...

khasiat pegagan

faktor usia dapat berpengaruh terhadap daya ingat manusia. selain faktor ...

aqidah-akhlaq

Tawadhu' Sikap merendah tanpa menghinakan diri- merupakan sifat yang sangat terpuji ...

pengaruh tayangan te

Televisi (TV) merupakan media elektronik yang digemari oleh semua kalangan, ...